فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

ويروس كوتولگي يا روزت بادام زميني

فرستنده admin در تاريخ 2009/7/8 13:39:03 (1399 بار خوانده شده)
ويروس كوتولگي يا روزت بادام زميني
اين بيماري در بيشتر مزارع بادام زميني مشاهده مي شود . علائم اين بيماري روي بوته هاي بادام زميني به دو شكل روزت سبز و روزت زرد ظاهر مي شود. اين ويروس موجب كوتولگي شديد بوته ها به دليل كم شدن فاصله ميانگره ها و كاهش اندازه برگها مي گردد. بوته هاي آلوده بيشتر ظاهر انبوه و پر پشتي دارند . در صورت آلوده شدن بوته ها در اواخر فصل رشد ، ممكن است علائم اين ويروس در برخي شاخه ها و قسمتي از شاخه ها ديده شود. علائمي غير از علائم مشخص روزت ممكن است در بوته هاي بادام زميني ظاهر گردد. تغيير پذيري در علائم بيماري مي تواند به دليل تنوع در ميان عوامل بيماري ، اختلاف در واكنش ژنوتيپ ها ، شرايط اقليمي متغير و اختلاط آلودگي اين ويروس با ساير ويروس ها مي باشد.

كاهش عملكرد بادام زميني در اثر خسارت اين بيماري به مرحله رشد گياه هنگام آلوده شدن به اين ويروس بستگي دارد. وقوع آلودگي قبل از گلدهي مي تواند. توليد غلاف يك بوته بادام زميني را به طور كامل كاهش دهد. كاهش عملكرد در هنگام آلودگي به ويروس در بين مراحل گلدهي و رسيدن غلاف متغيراست
در آلودگي هاي اواخر فصل رويش اثرات ناچيزي روي عملكرد بوته دارند و ناقل اصلي اين ويروس شته نخود مي باشد.
مديريت بيماري روزت بادام زميني استفاده از حشره كش مناسب براي كنترل جمعيت شته هاي ناقل ويروس ، كاشت ارقام مقاوم به ويروس و ناقل آن ، كشت زود هنگام و حفظ يكنواختي در تراكم بوته ها به كاهش خيلي زياد شيوع اين بيماري كمك مي كند . در كشت زود هنگام ، سطح زمين به دليل رشد بوته ها قبل از شروع فعاليت پروازي شته ها ، با اندام هوايي گياه پوشيده مي شود. و امكان آلوده شدن اين نوع مزارع به ويروس كاهش مي يابد. شته ها براي تغذيه بوته هاي جوان را انتخاب مي كنند و بيشتر روي بوته هايي قرار مي گيرند. كه به فاصله زياد از همه در مزارع استقرار يافته اند.
منبع مورد استفاده
Naiduand, R.A.1999.Graundnut Rosette virus.
ترجمه: ارازقلي قرنجيك
كارشناس ارشد زراعت حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز