فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

مديريت تلفيقي آفات گياهان زراعي

فرستنده admin در تاريخ 2009/10/16 7:39:58 (2772 بار خوانده شده)
مديريت تلفيقي آفات گياهان زراعي
حفظ گياهان زراعي در برابر آفات اهميت زيادي دارد و گاهي بخش جدالي توليد كشاورزري مي باشد. محدوديت هاي اقتصادي امروزه نياز به يافتن روش هاي بهينه سازي راندمان تصميم گيري ها در حفظ نباتات را افزايش داده است. در تصميم گيري ها جهت كنترل آفات بايد عوامل زيادي از قبيل اثرات عمليات مبارزه با آفت ، موجودات مفيد و غيرهدف و ايجاد آفات بالقوه مقاوم به آفتكش ها را در نظر گرفت. در تصميم گيري ها حفظ كارگران مزرعه ، مصرف كنندگان، آب هاي سطحي و زير زميني و محيط زيست را در برابر آفتكش ها مورد توجه قرار داد.


براي دستيابي به تلاش هاي موثر و مطلوب حفظ نباتات بسياري از كشاورزان از راهكارهاي بسيار موثر بنام مديريت تلفيقي آفت استفاده مي كنند.
فلسفه مديريت تلفيقي آفات حفظ نباتات بكارگيري تركيب و استفاده موثر روش هاي توليد كوتاه مدت و بلند مدت جهت كسب سود معقول، ضمن به حداقل رساندن اثرات نامطلوب اين روش ها روي محيط زيست و سلامت جامعه مي باشد.مبناي مديريت تلفيقي آفت تصميم گيري هاي به موقع ،كسب اطلاعات در مورد وضع آفت و محصول هنگام مواجه شدن با مشكل بالقوه مي باشد.
همه گزينه هاي مبارزه زراعي ، بيولوژيكي و شيميايي قبل از انتخاب روش كنترل مناسب مورد ارزيابي دقيق قرار مي گيرد.
مديريت تلفيقي آفات در رابطه با مشكل بالقوه به پرسش هاي مطرح شده پاسخي تهيه مي نمايد.
1- چه نوع آفت ( حشرات ، بيماريها ، علف هرز ) در مزرعه وجود دارد يا انتظار آن را داريد؟
2- در چه زماني و در چه اندازه ي آلودگي آنها مشكل ساز مي شود؟
3- براي كنترل و اجتناب از آلودگي آنها چه روش هايي وجود دارد؟
4- در چه زماني مي توان از اين روش هاي كنترل آفت استفاده نمود؟
ساختار مديريت تلفيقي آفت در حال پيشرفت در جهت بهبود عمليات مديريت كشت و افزايش راندمان اقتصادي و محيطي تصميم گيري ها در حفظ نباتات مي باشد.
فوايد مديريت تلفيقي آفت را مي توان با رعايت مراحل ذيل بدست آورد.
1- شناسايي دقيق مشكلات
2- تعيين وسعت مشكل با نمونه برداري
3- ارزيابي انتقادي اهميت مشكل
4- ارزيابي و انتخاب گزينه هاي مناسب مديريت تلفيقي آفت
5- اجراي به موقع روش هاي مديريت تلفيقي آفت
6- ارزيابي تاثير روش هاي مبارزه بعد از كاربرد آنها
منبع مورد استفاده
Integrated pest Management for field crops.www.Fieldcrops.org
ترجمه :ارازقلي قرنجيك
كارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز