فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

تنوع زنتیکی گیاهان و کلزا

فرستنده admin در تاريخ 2010/5/18 18:19:42 (2813 بار خوانده شده)
تنوع زنتیکی گیاهان و کلزا
ژنوتیپ همه ژن های موجود در یک موجود زنده می باشد. ژنوتیپ مجموعه واقعی ژن های موجود در ترکیب موجود زنده را توصیف می کند.
واژه ژنوتیپ اولین بار توسط ژنتیک شناس دانمارکی ویلهم جانسن (1927-1857) برای توصیف ژنتیک کامل یا ساختمان طبیعی ارثی ترکیب موجود زنده مورد استفاده قرار گرفت. ژنوتیپ گروهی از مارکر های ژنتیکی می باشد که اشکال خاص یا تغییرات ژن های (الل ها) حمل شده توسط فرد را توصیف می کند. بنابراین ژنوتیپ فرد شامل تمام الل های حمل شده توسط آن فرد می باشد.


اثر متقابل بین ژنوتیپ و سلول آن منجر به چیزی به نام ژنوتیپ می شود. ژنوتیپ ساختار ژنتیکی کد گذاری فرد می باشد.ژنوتیپ را می توان با مشاهده مستقیم DNA تعیین نمود .
هزاران سال است که کشاورزان از تنوع ژنتیکی گیاهان وحشی و زراعی برای ایجاد گیاهان زراعی خود استفاده کرده اند. تنوع ژنتیک به گونه تولید شده قدرت سازگاری با تغییرات محیط , ازجمله آفات جدید و بیماری ها و شرایط اقلیمی جدید می دهد. منابع ژنتیک گیاهی که جز تنوع ژنتیکی مورد استفاده بلقوه یاواقعی انسان برای به نژادی ارقام جدید گیاهان زراعی , ماده خام فراهم می کند.
این امر به نوبه خود اساسی برای سیستم های تولید بیشتر و پایدار فراهم می سازد که توانایی بهتر به آنها در مقابله با تنش ها نظیر خشکی می دهد. استفاده از تنوع ژنتیکی در مزرعه از طریق آزمایش در مزرعه یا با انتقال ژن خاص می توان مطمئن ترین مسیر را برای امنیت در تولید را فراهم نمود.
کشاورزان فقیر به خوبی از رابطه بین ثبات و پایداری سیستم های تولید خود و تنوع گیاهان زراعی و ارقام زراعی در زمین های خود آگاه هستند.مدیریت آنها و استفاده از دامنه تنوع گیاهان اغلب به آنها در زنده ماندن تحت شرایط یسیار مشکل کمک نمایند. با کشت دامنه گیاهان زراعی مختلف , کشاورزان فرصت بهتری برای تامین نیاز های خود دارند.
تنوع ژنتیکی موجود در ارقام مختلف برای کشاورزان گزینه هایی جهت تولید گیاهان زراعی جدید و با باردهی بیشتر که مقاوم به افات و بیماری ها باشند از طریق انتخاب و به نژادی فراهم می کند.
نتیجه ممکن است دامنه وسیعی از ارقام محلی گیاهان زراعی کشت شده در یک منطقه باشد. در آند , به عنوان مثال , جوامع کشاورزی از حدود 3000 رقم مختلف سیب زمینی استفاده می کنند و در جاوا کشاورزان ممکن است بیش از 600 گونه در یک باغ خانگی به کارند.
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط سرعت اصلاح ژنتیکی را در گیاهان زراعی را کاهش می دهد . انجام تست های انتخاب در چند فصل و مکان را ضرروری می سازد.تکنیک های آماری زیادی برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط پیشنهاد شده است. آنالیز خوشه ای روش مفید برای توصیف واکنش های عملکرد لاین ها به نژادی کشت شده در محیط های مختلف می باشد حتی اگر آنالیز رگرسیون مشترک هتروژنی غیر معنی دار رگرسیون را نشان دهد.
کلزا گونه نسبتا" جوان است که منشا آن یک منطقه محدود جغرافیایی است که از طریق هیبریداسیون خود به خود بین ژنوتیپ ها شلغم(B. rapa L. s.str.; AA, 2n = 20) و کلم (B.oleracea L. p.p.; CC, 2n = 18) بدست آمده است.
خوشه بندی در خانواده کلزاقادر به شناسایی چهار گروه کلی با افزایش تنوع ژنتیکی به صورت ذیل نمود : 1- ژنوتیپ های علوفه ای ودانه روغنی بهاره ,2- ژنوتیپ های دانه روغنی زمستانه , 3- ژنوتیپ های علوفه زمستانی , 4- ژنوتیپ های سبزی

منابع مورد استفاده :
-1Geoffrey C. Hawtin, Director General of the Rome-based International Plant Genetic Resources Institute, devoted to promoting the conservation and use of plant genetic resources.
-2http://www.unesco.org/courier/2000_05/uk/doss23.htm
-3M. Hasan, F. Seyis, A.G. Badani, J. Pons-Ku¨ hnemann, W. Friedt, W. Lu¨ hs and R.J. Snowdon*.Institute of Crop Science and Plant Breeding I, Justus Liebig University, Heinrich-Buff-Ring 26-32, 35392

-4Cluster analysis in rapeseed (Brassica napus L.) Mabel Jendeka Mahasi and John Waweru Kamundia.National Plant Breeding Research Centre, P. O. Njoro, Kenya. Accepted 26 July, 2007.www.financebeacon.com
-5Genetic diversity in Brassica napus and association studies with seed glucosinolate content .Hasan, Maen Khaled Amin
.http://www.iscid.org/encyclopedia/Genotype
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز