فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

مزایای کاربرد کود تقویتی یونی گل

فرستنده admin در تاريخ 2015/2/24 16:42:26 (3312 بار خوانده شده)

مزایای کاربرد کود تقویتی یونی گل

کاربرد برگی یونی گل  نزدیک به زمان  دوره گلدهی درختان میوه و در طی فصل رویش موجب افزایش تشکیل میوه ، عملکرد و کیفیت میوه می گردد. درختان میوه در هر مرحله از رشد در اوج نیاز به یک یا چند عنصر غذایی هستند. محلول پاشی یونی گل در هریک از مراحل رشد درختان میوه  می تواند بر قدرت رویش ، سلامت درخت ، افزایش عملکرد و کیفیت میوه تاثیر مثبت بگذارد.  کاربرد برگی یونی گل در مرحله نمو جوانه های گل موجب رشدو نمو بهتر جوانه ها و افزایش تشکیل میوه و در نهایت عملکرد می گردد. محلول پاشی یونی گل قبل از شروع گلدهی انرژی لازم برای تشکیل میوه و افزایش تعداد میوه فراهم می کند. کاربرد برگی آن بعد از تشکیل میوه و در طی نمو میوه با فعال کردن فتوسنتز برگ ها و تولید مواد فتوسنتزی بیشتر موجب افزایش اندازه و کیفیت میوه می شود. محلول پاشی یونی گل بعد از برداشت میوه موجب رشد و نمو بهتر جوانه های گل و افزایش قدرت رویش آنها برای سال آینده می کند.

در زراعت سویا کاهش سریع فعالیت ریشه در طی مراحل اواخر نمو دانه و افزایش انتقال عناصر غذایی از برگ ها و غلاف ها به داخل دانه وجود دارد و کاربرد برگی یونی گل در مراحل شروع گلدهی ،پرکردن غلاف ها و نمو دانه موجب تولید بیشتر سویا از طریق افزایش تعداد دانه در غلاف و وزن دانه می گردد.

در گیاهان زراعی و درختان میوه ،برگ ها اندام اختصاصی در تولید مواد هیدرات کربن از طریق فتوسنتز و مکانیزم های مربوط به آن هستند. کاربرد برگی یونی گل موجب سبز تر شدن برگ ها می شود و در نتیجه تولید مواد فتوسنتزی را برای رشد و نمو بهتر گیاه افزایش می دهد.

عناصر غذایی موجود در یونی گل موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها ، افات و تنش های محیطی می شود. کاربرد برگی یونی گل در طول فصل رویش زراعت برنج موجب مقاوم تر شدن بوته های برنج در برابر بیشتر بیماری های برنج می گردد.

کاربرد برگی یونی گل موجب افزایش طول عمر ریشه  و برگ گیاهان زراعی می شود و در نتیجه قدرت گیاه در جذب عناصر غذایی و همچنین ساخت مواد فتوسنتزی  بیشتر می گردد و در نهایت سبب افزایش تولید و کیفیت محصول می شود.

عناصر ریزمغذی موجود در کود یونی گل با فعال کردن آنزیم های گیاهی و بهبود بخشیدن به فعالیت فیزیولوژیکی گیاه موجب افزایش گسترش ریشه ها در خاک شده و سیستم فتوسنتزی گیاه را فعال تر می کند.

کشاورزان با محلول پاشی یونی گل در زراعت های غلات ، دانه های روغنی ، درختان میوه ، مرکبات ، وسبزی وصیفی ها نتایج مطلوب را تجربه کرده اند.

کود یونی گل در گیاهان زراعی به مقدار یک تا دو لیتر در هکتار در طول فصل رویش بخصوص در مراحل بحرانی رویش آنها و به مقدار یک تا دو درهزار در باغات درختان میوه و مرکبات  محلول پاشی  انحام می شود.

کود یونی گل را می توانید از نمانیدگی ها شرکت گل سم گرگان تهیه نمائید.

ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

 

 

.

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز