فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

« 1 ... 31 32 33 (34)
فرستنده admin در تاريخ 2007/5/21 17:35:15 (2915 بار خوانده شده)

اين بيماري در شرايط تك كشتي به شدت شيوع مي يابد. تراكم زياد بوته هاي حساس به بيماري نيز ممكن است موجب كمتر شدن شدت بسياري از بيماريهاي فرا گير گردد.

ادامه | 7665 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ 2007/5/12 17:10:51 (19558 بار خوانده شده)
هميشه اختلاف فاحشي بين تعداد گل تشكيل شده روي درختان ميوه در بهار و تعداد ميوه رسيده به مرحله بلوغ وجود دارد. براي باغدار در سال كم بار وقتي ميوه هاي كوچك يا نزديك به رسيدن از درخت مي اُفتد موجب ناراحتي مي شود. حتي در سال هاي پُربار فقط حدود يك تا دو درصد گل ها تبديل به ميوه شده و براي توليد محصول رضايت بخش جهت برداشت مي رسند. براي ريزش بيش از حد ميوه درختان دلايلي وجود دارد و اين ريزش عامل مهم در تعيين مقدار محصول قابل برداشت مي باشد. همه ميوه ها در بيشتر شرايط دچار ريزش مستمر بعد از گلدهي نمي شوند.
ادامه | 12898 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ 2007/5/7 19:30:00 (5 بار خوانده شده)

سير با نام علمي Allium Sativum L.  عضو خانواده پياز مدت 1000 سال سابقه كشت و كار دارد و بطور وسيع هم در پخت غذا و هم در كاربرد داروئي از آن استفاده مي شود. عوامل زيان آور از قبيل علف هاي هرز ، آفات و بيماريها پتانسيل توليد آن را محدود مي سازندو در ذيل اين عوامل زيان آور مورد بررسي قرار مي گيرد.

ادامه | 23569 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ 2007/5/5 16:50:00 (6 بار خوانده شده)

اهميت كنترل علف هرز دركشاورزي جهان درحال افزايش مي يابد. در حاليكه ساير آفات گياهان زراعي مختلف تحت كنترل هستند، علف هاي هرز همواره عامل محدود كننده عملكرد گياهان زراعي مي باشند. علف هاي هرز روي رشدو نمو گياه زراعي از طريق رقابت قوي در استفاده ازنور، عناصر غذايي ، و آب ، اثر مستقيم مي گذارند و از طريق رها سازي مواد سمي از ريشه ها و برگها خودكه براي گياهان زراعي گوناگون مضر هستند، و هم چنين ميزبان بسياري از آفات مي باشند براي توليد محصول زراعي خطر جدي بوجود مي آورند.

ادامه | 66697 کلمه در ادامه متن
فرستنده webmaster در تاريخ 2007/2/4 19:50:00 (6048 بار خوانده شده)

مقدمه

 

 

افزايش توليد و بالا بردن عملكرد محصول

كشاورزان از دير باز متوجه تاثير روش هاي زراعي بر عملكرد محصول شدند و متخصصان زراعي نيز به منظور افزايش توليد و بالا بردن عملكرد در واحد سطح روش هاي جديد را بوجود آوردند. بتدريج كشاورزان در يافتندكه عمليات زراعي بر شيوع و شدت بيماريهاي گياهي تاثير        مي گذارند. يك عمل زراعي خاص روي شيوع و شدت بيماري مي تواند اثر مستقيم يا غير مستقيم داشته باشد. اثر مستقيم عمل زراعي مي تواند فراهم نمودن منبع غذايي براي عامل بيماري يا انتقال آن به محيط جديد جهت ايجاد آلودگي باشد و اثر غير مستقيم آن     مي تواند از طريق تاثير نمودن بر ميزبان يا تغيير دادن محيط خاك بروز نمايد. در اين مقاله اثر عمليات زراعي روي بيماريهاي گياهي مورد بررسي قرار مي گيرد
ادامه | 31317 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ 2007/1/28 20:40:00 (12139 بار خوانده شده)

كيفيت آب آبياري

سطح بحراني نمك براي بادام زميني، پنبه، ذرت و سورگوم دانه اي

مقدمه

در بسياري از مناطق تگزاس مشكل شوري در حال افزايش مي باشد. با تغيير كيفيت آب و الگوهاي كاشت، برخي مناطق ممكن است دچار آسيب شوندو كاهش عملكردها در نتيجه شوري را تجربه كند. حساسيت به صدمه شوري بسته به نوع گياه زراعي تغيير مي كند و دانستن علت و چگونگي اندازه گيري نمك ها براي كشاورزان مهم است و چگونگي حساسيت گياه زراعي به نمك ها ممكن است تغيير يابد.

ادامه | 67229 کلمه در ادامه متن